Основни учения – Вяра в Бога

В книгата Евреи, 6 глава от Новия Завет са изброени шестте основни учения на вярата. Това е нашата втора тема, която разглежда доктрина от списъка в Евреи, която е: Вяра в Бога. Повечето хора на планетата имат някаква бегла представа за християнството, като взаимоотношение с един бог, който изисква доверие в него, без да можеш да го видиш. Писанията отиват много по-далеч в това изискване и казват, че човек ако иска да се паси, трябва да се довери напълно на свещените писания, дотолкова, че да не се скъпи дори за живота си. Сега, има различни религии, които въздигат саможертвата да индивида, на човека, в името на някакви бъдещи обещания. В това отношение исляма е много известен, че хора се опасват с колани – бомби и се взривяват с името на техния бог на уста, за да воюват тяхната”свещена” война, като убиват хора, които не принадлежат на тяхната религия.   Християнството от друга страна въздига в добродетел саможертвата в името на доброто на останалите. Как един човек би могъл да достигне до такава възвишеност в духовното, за да поиска да даде живота си за други хора, и най-особеното е, че това могат да са неговите собствени врагове? Отговорът е: вяра в Исус, която действа чрез любов.

Веднага искам да разгранича вярата в Исус от религиозните секти в неговото име като католици, протестанти, православни и подобни, които секти нямайки вяра и заменяйки я със система от правила, достигат до там да се избиват един друг и да избиват хора, които не мислят като тях особено по религиозните въпроси. Това са кръстоносни походи, инквизиция, заточения, и каквито още неща може да изобрети човек от злото си сърце, за да измъчва и притеснява останалите жители на планетата. Исус няма нищо общо с тези хора и техните претенции да са негови служители.
Каква вяра има в протестантството например? Много силно ограничена. много силно ограничена. Единственото нещо, на което протестантите се кланят, са изцеленията и чудесата, и затова когато видят изцеления и чудеса са готови да “налапат” всякакви ереси. Също така протестантството е религията на капитализма, той е част от световната система на капитализма. Нека да ви го покажа. Църквите са толкова интегрирани в света, че те имат “задължение” да се регистрират по някакви си религиозни закони, в България е нещо като “закон за вероизповеданията”. Но защо каквото и да е правителство ще иска да прави юридическо лице от група християни, които са се събрали на молитва? Еми явно е, че тези, които правят църкви, не са се събрали на молитва. Те са събират понякога в някой дом, но крайната цел и главна мечта на пастора, а и на останалите е да има завършек – построяването на голям и красив дворец, където пасторът ще се чувства наистина цар над светиите. Имам лоши новини за вашите пастори – Бог вече е поставил своя цар на Сион – своя син Исус Помазания – и няма никакво намерение да се променя. Ама никакво.
Следователно, ако ти искаш да имаш библейска вяра, която единствено води във святост и като резултат вечен живот, трябва да следваш заповедите на словото на Исус, а не на пасторите. Аз знам, че те проповядват за Исус и за Бога, но рядко го познават освен в някои дела и с редки изключения. Причините са от една страна много прости за обяснение, ако вие бяхте духовни, и са много трудни за обяснение, понеже сте плътски. И това не го казвам, за да ви обидя, но защото се опитвам да събудя у вас ревност за доброто. Подобно е положението в католическата и православната секта. Там ритуалите дори още повече са заменили вярата в истинския Исус. Защото ето какво казва писанието:

2 Коринтяни 11″Да бихте потърпели малко нещо на моето безумие; но и потърпете ме. Защото ревнувам за вас с Божие ревнуване; понеже ви сгодих с един мъж да ви представя на Помазания чиста девица. Но боя се да не би, както змията с хитростта си прелъсти Ева, така да се разврати умът ви и отпадне от простотата в Помазания. Защото ако би дошъл някой да ви проповядва друг Исус когото ние не сме проповядвали, или да приемете друг дух, когото не сте приели, или друго евангелие което не сте приели, добре бихте го потърпели. Но мисля че не съм в нищо по-долен от най-първите пратеници. А пък, ако и да съм в говоренето простак, в знанието не съм; но ние всякак сме явени вам във всичко.”

Четейки горния текст ние лесно можем да видим, че християните могат (и го правят) да проповядват различни исусовци, святи духове и евангелия(тоест благовестия) в зависимост от “нуждите” на църковната си организация. Един “Исус” “потвърждава” католицизма, друг “Исус” – протестантството, трети – православието, докато реалността е, че истинският Исус е царят и той издава заповедите, и неговите хора слушат неговия глас. Те няма нужда всяка неделя да ходят на църква, понеже сам Духът ги води какво да правят тази или онази неделя, понеделник, или който и да е друг ден или нощ. Истинският Исус не пали свещи, не се моли на икони, не слуша безкрайни проповеди, чиято крайна цел е събирането на дарението – да това е главната пасторска цел. Останалите исусовци правят всичко, каквото има кажат религиозните секти основани в името Исус, но не в името на истинския Исус . И това лесно може да се докаже, защото истинският Исус заповядва на човека да остави всичко, още и собствения си живот и да го следва. Останалите исусовци искат друг тип неща, които основно се състоят в тъпа мълчалива лоялност към местната секта и даване на още и още най-добре пари, но може и други неща, за предпочитане по-големшки в парично изражение.
Ето тук идват и вашите проблеми с вярата в истинския Исус, Дух и благовестие, защото вярата идва от слушане на словото, но от слушане на фалшиви учения, духове и благовестия не идва спасителна вяра, а идва религиозно чувство, което не само, че не мести планини, но не може да реши никой от житейските ти проблеми, а какво да говорим за служба на Бога – това изглежда немислимо! Затова и църквите са толкова бедни на вяра. Понеже, мили хора, вярата не е викане на амин на пасторската проповед за омайване на населението на земята, а е послушание на божите заповеди. Така че ако ти си някоя църковна мижитурка, която има права само да казва амин и да се кланя на величието на пастора, то е време да осъзнаеш, че ти си ценен за Бога, и че той гледа на тебе като на свой син, който не само има право, но и задължение да пази истината от лакоми, алчни хора, които обръщат благовестието и благовестието в печалбарство.

За тази цел ще ти трябва да преоткриеш истината, но такава каквато е описана в Библията, а не такава, каквато ти я описват пасторите , поповете , кардиналите и папите. За тази цел ти трябва послушание на истината, а не много проповеди. Ако първото учение е да оставиш света и плътта, покайвайки се, тоест променяйки курса на живота си, то следващата успоредна на нея доктрина е вярата в Бога, защото как ще повярват ако не чуят истината? Ето и истината, която трябва да чуеш:

1 Коринтяни 15
“Още, братя, уведомявам ви евангелието което ви проповядах, което и приехте, в което и стоите, чрез което се и спасявате ако държите според както ви съм благовестил, освен ако не сте напразно повярвали. Защото ви предадох най-първо онова което и приех, сиреч, че Помазания умря за греховете ни според писанията; и погребан бе, и възкръсна в третия ден според писанията; и яви се на Кифа, после на единадесетте. След това се яви на повече от петстотин братя изведнъж, от които повечето и до сега са живи, а някои и починаха. После се яви на Яков, после на всички пратеници; а най-после от всички яви се и на мене…”

Ако сте прочели внимателно текста, сте могли да видите, че ние се спасяваме като вярваме на основните факти на Божието благовестие, които са както следва: смъртта, погребението и възкресението на третия ден на сина на Бога Исус от Назарет, което пророчески е записано в Стария Завет, изпълнено, описано в четирите евангелия, и обяснено в посланията на пратениците на Исус Помазания. Павел не говори за никакво ходене на църква!

Какви са причините са такова “отклонение” в учението на пратеника на Исус Павел? Как изобщо Бог му позволява да забрави да напише толкова важните днес църковни разпоредби, правила и закони? Как така е забравил да опише местните феодали? Проблемът, братя и сестри е, че именно църковното е, което яде от вашата вяра, колкото и малко да е тя, като ви проповядва трохички истинска вяра и тонове кал и мизерия, демонични доктрини и човешки учения.

Ако се върнем на написаното от Павел, то ще видим, че човек може да е сложил вярата си в неща, които не му носят полза. “освен ако не сте напразно повярвали” – тоест повярвали в нещо, което няма да ви заведе в живота. Но ако ти си повярвал каквото е правилно и после си го смесил с много плява, слама и подобни безполезни материали, как такава вяра ще те носи и води в победа в Помазания в този живот, който е потънал в тъмнина?

Затова не слушай учители, които ти казват, че вярата ти ще се изгради с ходене на църква, лоялност и даване на дарения. Нека да видим защо.

Писанието казва: “Повярвах и затова говорих”. И казва: “Праведния чрез вяра ще живее”. Праведния не говори правда чрез ходене на църква, нито живее чрез ходене на църква, а чрез вяра говори правда и чрез вяра върши истината. Това е не само основно учения на писанията, но е учение от Битие до Откровение, има го във всяка книга на писанията. Не е ходене някъде, а с Бога. За пример нека вземем Авраам. Той е мъж на вяра, който е наречен баща на всички вярващи. Бог му дава велики обещания и го води да напусне родината си и дома си, за да последва Бога в неговите пътища. Оттам нататък той живее като чужденец най-вече в ханаанската земя и малко време в Египет и Герар. В ханаанската земя живее още един велик герой на вярата – салимския цар Мелхиседек, който е свещеник на Бога. Те имат една среща и Авраам го почита, като му дава десятък от плячката в една война. Мелхиседек го благославя, но това е единствената им среща за целия им живот. Те не си правят никаква църква, нито синагога, където да вършат някакви религиозни дела. Не, те и двамата са наясно какво е да се ходи с вяра и затова не се занимават да строят синагоги. Те са праведни. И никога не се срещат пак. Не е ли удивително. Ако пасторите имат авраамовата вяра, защо постоянно насилват хората да ходят на техните синагоги/църкви?
Следователно за Авраам вярата е нещо друго, а не просто религиозно забавление в неделя сутрин или събота. Защо, нима е бил глупав, или непокорен на Бога? Не, не изглежда така. Ако отидем в Новия Завет ще видим някои картини, които не отговарят точно на живота на Авраам.

Когато на Петдесятница идва Святия Дух, той идва със знамения и чудеса, велики сили за всички повярвали. Така че Бог събира една група хора, които първоначално са около сто и двадесет души и след идването на Духа за няколко часа стават няколко хиляди.Тези хора се държат много странно за съвременните църковни егоцентрично-пасторски системи. Те със живота си силно изобличават пастори, попове и църковен клир/аристокрация въобще. Няма как да се впуснем в подробности за техния живот, но те по-скоро приличат на грижа между близки роднини, отколкото на уродливите ви неделни “богослужения”.
Това показва, че тези хора са имали отговорност към духовното – защото те знаят, че от тяхното стоене във вярата зависи вярата във всички поколения до края на времената и затова се опитват да ни оставят достоен пример за подражание, както е писано. Този пример, както вече казах е силно изобличение за порочната ви религиозна система. Следователно този пример не може да се използва, за да се говори, че трябва да ви събират в религиозни сиропиталища, където вие сте направени сираци, за които се грижат лоши наставници. Горко им ако не се покаят!
А ако решите да вземете неправеден пример от синагогите, то там нещата съвсем излизат от контрол – Господарят Исус ги нарича в Откровение синагога на Сатана, нека да видим това.

Откровение 2:9. “Зная твоите дела, твоята скръб и сиромашия, (но пак си богат), и как те клеветят ония които наричат себе си юдеи, а не са, но са сатанинската синагога.”
Откровение 3:9. “Ето, давам ти някои от ония, които са от сатанинската синагога, които наричат себе си юдеи, а не са, но лъжат, – ето, ще ги накарам да дойдат и да се поклонят пред краката ти, и да познаят, че аз те възлюбих. ”

Вижте как два пъти в два различни текста Исус нашия господар твърди, че това религиозно събрание е събрание със Сатана и с демоните. В много отношения днешните църкви следват техните пътища, като често дори не го крият, а дават примери със синагогата, която Господарят нарича сатанинска. Защо? Защото религията винаги е основен гонител на вярата и истината. А религията днес почива в църковните институции.

Галатяни 4:26. “А горният Ерусалим е свободен, който е майка на всички нас; защото е писано: “Възвесели се неплодна, която не раждаш: възгласи и извикай ти която не си била в мъки на раждане, защото чадата на запустелата са повече от чадата на тази, която има мъж.” А ние, братя, чада на обещанието сме, както Исаак. Но както тогава роденият по плът гонеше родения по дух, така и сега. Но що казва писанието? “Изпъди рабинята и сина й; защото синът на рабинята няма да бъде наследник наедно със сина на свободната.” И тъй, братя, не сме чада на рабинята, но на свободната. ”

Обърнете внимание, че родените по плът винаги гонят родените от Духа. Но, ето го проблемът: на вас ви проповядват, че вие сте родените от Духа,защото сте повярвали в Исус Христос и това е така. Но точно тук започват и проблемите, защото той не е Исус Христос, а е Исус Помазания. Така че вашата вяра започва да куца още от името на спасителя. А как да имате достатъчно вяра, ако дори не сте наясно с името на самия Бог и Спасител? Не е възможно. Следователно ако и да сте родени от Духа, ходите в плътта. А това също е писано.

Галатяни 3: 1. “О, несмислени галатийци, кой ви омая да се не покорявате на истината, вие пред очите на които Исус Помазания се предначерта разпнат между вас? Това само искам да науча от вас: От делата на закона ли приехте Духа, или от слушането на вярата? Толкоз ли сте несмислени, че като започнахте с Дух, сега свършвате с плът? Напусто ли толкоз пострадахте? ако наистина да е напусто! Този който ви дава Духа и действува чудеса между вас, от делата на закона ли или от слушането на вярата прави това? както Авраам повярва в Бога, и вмени му се за правда. И тъй, познайте че тези които вярват, те са синове Авраамови. ”

Така вие можете да видите, че тези братя започнали добре чрез свидетелството на Павел, но после продължили в плътта. Така сега правите вие всички, които се черкувате, понеже Бог никога не е давал заповеди за черкуване, а за вършене на правда, съд, правосъдие и милост. Ходенето по плът и в Духа може да се различи в служението на Йоан, който потапяше. Ако човек наистина се е покаял и има две ризи, ще даде на този, който няма нито една. Защото покаяние не е да се разкаеш за някой грях само, но покаянието е умопромяна – моят курс на живота се променя – аз оставам всичко, за да последвам Божия Помазаник. И го следвам като вярвам и се покорявам на вярата, такава каквато е описана в Библията, а не каквато я представят различните религиозни секти.

share

Comments

  1. Можем да погледнем на разликата между вяра и религия по следния начин. Вярата е доверие. Когато кажеш на някого “Имам вяра в теб”, означава, че ти си уверен в разбирането и способностите на този човек да свърши дадено дело. Но ако това дело включва по някакъв начин и теб, то ще трябва да се оставиш в ръцете на този човек и да им се довериш, ако реално думите ти са истина. От друга страна религия би било да кажеш, че му се доверяваш, но същевременно да си вършиш всичко както ти си знаеш, и дори да се опитваш да вкараш другия човек в твоите рамки, въпреки че на думи си заявил, че се доверяваш повече на неговите способности.

  2. За съжаление е точно така навсякъде. И продължават да никнат като гъби всякакви църкви, деноминации и какво ли не, за да има „организирани организации“, за да ммогат да „организират“ по младите във вярата и ги правят синове на ада два пъти „по-достойни“ от тях, както казва словото на Бога, защото са сатанински сборища.
    Матей 23:„Горко на вас, книжници и фарисеи, лицемери, задето обикаляте море и суша, за да добиете един последовател; и когато сполучите това, правите го син на геената дваж по-достоен от вас.“
    Днешните книжници, фарисеи, лицемери са всички пастори, лидери…., които не са водени от Святия Дух, а от алчност за гнусна печалба. Не искат да страдат за истината такава каквато е.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *