Що е то църква според Библията?

Що е то църква според Библията?

Тъй като това е термин, който е покрит с религиозна тъмнина дебела векове, то и изучаването на тази тема е една много трудна задача, непосилна за повечето съвременни християни. Те, понеже са навикнали да ги хранят като бебета с малка лъжичка и по малко, колкото да не умрат от глад, и понеже често храната е смесена с фалшиви учения, проповядвани в името на религиозни организации, но търсещи винаги едно и също, а то е пари и власт, накрая загубват способността си да се хранят с истината и духовното учение на писанията, прогласенo в силата на Духа. Ако и да не ви се вярва, че е така, спомнете си, че именно религиозните хора обвинявали Исус във връзки със Сатана. Днес не е по-различно. За мое най-голямо съжаление практически всички протестантски църкви са въвлечени в това пъклено дело. Затова, ако наистина искате да знаете какво казва Библията по този въпрос, то:

  1. Покайте се за всички ваши знайни в момента грехове и то точно сега. Исус даде живота си за нас, но неговата жертва е в сила само за тези, които живеят вън от греха, тоест във святост. Затова покай се.
   Матей 3
   “В ония дни дойде Йоан потапящия и проповядваше в Юдейската пустиня, като казваше:
   – Покайте се понеже наближи небесното царство.
   Защото този беше, за когото се е говорило чрез пророк Исаия, който казва: “Глас на един, който вика в пустинята: Пригответе пътя на Господаря, прави направете пътеките за него”.
   А тоя Иоан носеше облекло от камилска козина, и кожен пояс около кръста си; а храната му беше акриди и див мед. Тогава излизаха при него Ерусалим, цяла Юдея и цялата Иорданска околност, и се потапяха от него в реката Иордан, като изповядваха греховете си.
   А като видя, че мнозина от фарисеите и садукеите идеха да се потопят от него, рече им:
   – Рожби на змии! кой ви предупреди да бягате от идещия гняв? Затова, принасяйте плодове достойни за покаяние; и не мислете да думате: “Авраам е нашият баща”; защото ви казвам, че Бог може и от тия камъни да въздигне деца на Авраам. А и брадвата лежи вече при корена на дърветата; и тъй всяко дърво, което не дава добър плод, отсича се и в огъня се хвърля. Аз ви потапям във вода за покаяние; а оня, който иде след мене, е по-силен от мене, комуто не съм достоен да поднеса обущата; той ще ви потопи във Светия Дух и в огън. Лопатата е в ръката му, и той здраво ще очисти гумното си, и ще събере житото си в житницата, а плявата ще изгори в неугасим огън. “
  2. Посвети се на Бога. Посветените на Бога хора са святи хора. Не е достатъчно да не вършиш грях, трябва да вършиш правда, за да си праведен. За това само святия човек е годен за царството на Бога и на него Бог открива пътищата си. Не си мислете, че свят човек означава само да не се върши зло! Яков 4:17. “Прочее, ако някой знае да прави добро и го не прави, грях е нему.” “1 Петър 1:16. защото е писано: “Свети бъдете, защото аз съм свет” .”
  3. Приеми Святия Дух! Това е точка на съблазън и конфликт за много религиозни хора. Но Библията е категорична, че ако повярваш, не приемаш автоматично Святия Дух. Трябва с вяра да поискаш от Бога и да получиш. Като резултат ще говориш на непознати езици, както е писано: Марк 16 глава:
   “И като възкръсна рано в първия ден на седмицата, Исус се яви първо на Мария Магдалина, от която бе изгонил седем беса.  Тя отиде и извести на тия, които бяха го придружавали, и които го жалееха и плачеха. Но те, като чуха, че бил жив, и че тя го видяла, не повярваха.  Подир това се яви в друг образ на двама от тях, когато вървяха, отивайки в село. И те отидоха и известиха на другите; но нито на тях повярваха.  После се яви на самите единадесет ученика, когато бяха на трапезата, и смъмра ги за неверието и жестокосърдечието им, дето не повярваха на тия, които го бяха видели възкръснал.  И рече им: “Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар. Който повярва и се потопи ще бъде спасен; а който не повярва ще бъде осъден. И тия знамения ще придружават повярвалите: в мое име демони ще изгонват; нови езици ще говорят; змии ще хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди; на болни ще възлагат ръце, и те ще оздравяват. “
   И тъй, след като им говори, Господарят Исус се възнесе на небето, и седна отдясно на Бога. А те излязоха и проповядваха на всякъде, като им съдействуваше Господарят, и потвърждаваше словото със знаменията, които го придружаваха. Амин.”
  4. След това трябва да смириш себе си и да кажеш на Бога, че си готов да се промениш, ако това е, което той иска от тебе. Подготви се да изучаваш Библията толкова дълго, колкото е необходимо, за да разбереш. Някои истини отнемат години докато бъдат осъзнати.
  5. Приеми водно потапяне, което е според писанията и не им давай да те поръсват с вода или подобна история – в Библията хората се потапят във водата! в името на Исус Помазания.

Това е за начало. Сега можеш да продължиш да четеш, ако си извършил всичко преди това. Иначе ще четеш и ще се закоравяваш, и няма да разбираш, и ще се съблазняваш, и вероятно ще хулиш божието учение. И това не е добре за никой, освен за Сатана.

Също е необходимо да прочетеш темата “Извращения в преводите на Библията“, понеже там са обяснени основните правила за правилен превод на писанията.

Думата в оригиналния текст

Думата, която неправедно превеждат църква, се среща както в Стария, така и в Новия Завет. В  стария завет е думата “кахал”, доколкото ми е известно, а в Септуагинта е преведена с  думата εκκλησια. Значението на гръцката и на еврейската дума е идентично и е събрание, като на гръцки е народно събрание, но не в смисъла на парламент, както е в българския език, а в смисъла събрание на народа. Интересно наблюдение беше за мене, когато изучавах преди години думите еклесия и синагога в Стария Завет (LXX), беше, че когато се говори за народа на Израел то се казва синагогата на синовете израилеви, или подобно, но когато те са събрани на едно място се казва еклесията на. Разбира се това не е съвсем винаги, но е типичното “поведение” на текста.

В  Новия Завет за юдеите се използва думата сюнагоге, която е придобила гражданственост в думата синагога. Иначе думата има свое собствено значение, което е пак събрание. В НЗ обаче с последната се обозначава религиозната юдейска организация, която се помещава във сграда и служи за молитва, четене на писанията и религиозен живот. Думата еклесия е превод на думата, която използва Господарят Исус, която той е говорел на иврит! Вероятно е думата кахал, но това не е записано. Следователно думата еклесиа е гръцкият еквивалент на еврейската дума използвана от нашия господар, а не думата, която той е използвал! Това е много, много важно, запомнете го. Защото това означава, че ние трябва да преведем гръцката дума с българска подходяща дума, което и до днес не е направено по причина на лошите и религиозни преводачи, които знаят какво правят, но го правят! И говоря за много години, практически откакто се правят преводи на български, и старобългарски, и църковнославянски.

Доказателството

Има един текст в Новия Завет, който е свидетел против всички тези преводачи и богослови, който ще ги съди в деня на съда. Този текст е, в който те показват, че знаят какъв трябва да бъде истинският превод на думата, с което показват, че те манипулират текста, за да могат да владеят над вас и да им давате парите си разбира се, понеже за това става на въпрос – пари и власт – както казва и писанието за тях. Ето го и текстът. Подчертал съм онези места, където се използва думата еклесия и е преведена събрание, защото иначе не им излиза богословието!

Деяния 19 глава:
“В онова време биде голям смут за пътя:  някой си златар, на име Димитър, който правеше сребърни храмчета на Артемида и доставяше на занаятчиите немалко печалба,  като събра тях, па и други работници на такива неща, каза:

-Другари, знаете, че от тая работа зависи нашият добър поминък, а пък виждате и чувате, че не само в Ефес, но почти в цяла Асия, тоя Павел убеди и обърна доста народ, думайки, че не са богове тия, които се правят с ръце човешки.  Тъй че има опасност, не само това наше занятие да дойде в презрение, но и храмът на великата богиня Артемида да се не смята за нищо, и да загине величието на същата, която цяла Асия и вселената почита.

Като чуха това, изпълниха се с ярост, закрещяха и казваха:

-Велика е Артемида Ефеска!

И цял град се разбунтува; и като грабнаха Гаия и Аристарха, македонци, Павлови спътници, единодушно се втурнаха в зрелището.  А когато Павел искаше да влезе между народа, учениците го не пускаха.  Също и някои от асийските началници, понеже му бяха приятели, проводиха до него и го молеха да се не показва на зрелището.  И тъй, едни крещяха едно, други – друго; защото в събранието имаше безредие, и повечето не знаеха, за какво се бяха събрали.

По предложение на иудеите, бе извикан измежду народа Александър. Като даде знак с ръка, Александър искаше да каже защитна реч пред народа.  Но, когато узнаха, че е иудеин, всички завикаха с един глас и кряскаха около два часа: “Велика е Артемида Ефеска!” А градският писар, като усмири народа, каза:

-Мъже ефесци, кой човек не знае, че град Ефес е служител на великата богиня Артемида и на падналия от Зевса неин идол?  Прочее, щом това е неоспоримо, вие трябва да бъдете мирни и да не вършите нищо необмислено.  А вие сте довели тия мъже, които нито храма Артемидин са обрали, нито богинята ви хулят.  Ако пък Димитър и художниците, които са с него, имат да се оплакват против някого, то има съдебни събрания, има и проконсули: нека се тъжат един против други.  Ако пък за друго нещо придиряте, то ще бъде решено в законното събрание.  Защото има опасност да бъдем обвинени в бунт поради днешната случка, понеже няма никаква причина, с която да можем да оправдаем това сборище.

Като каза това, разпусна събранието. “

Така сега всички вие вече знаете, че те знаят, как трябва да се превежда думата еклесия и го правят, когато това им е изгодно. Нека да видим защо им е изгодно. Ако внимателно прочетете текста, ще видите, че тук има една тълпа, която според каноните на църквите не може да бъде наречена църква. Но пък Библията, божието слово, я нарича точно така. Вярвам, че Бог съвсем умишлено го е направил, за да бъде индикатор на човешката глупост, религиозност и лицемерие. Така се вижда, че те не могат дори да превеждат праведно, щом се стигне до тяхното положение на “учителю, учителю!”, което те явно обожават! Иначе това място перфектно отговаря на естественото значение на думата – събрание на народа – както и трябва да се превежда.

Затова можете спокойно да изтриете думата църква от вашите преводи и да напишете на нейно място думата събрание и вашите преводи ще придобият повече светлина.

И сега какво?

Сега трябва да се изучава Библията от вас самите със заменената вече дума църква с думата събрание, със съзнанието ,че става дума за събранието на народа. Има много за изучаване. Аз ще си позволя да ви покажа какво аз съм разбрал докато съм изучавал писанията с това разбиране, което ви дадох точно тук.

Първо, когато Господарят обявява, че създава свое събрание, той го нарича едно събрание. Той никога не е имал предвид да има различни видове събрания, които да живеят все едно другите не са от събранието на Бога. Църквите през вековете са се мразели дотолкова, че са се убивали един друг и то в пълни зверства. Не съм много уверен, че това е престанало навсякъде по света. Интернет е пълен с омраза на религиозна основа. Хората обаче си мислят, че омразата ще се премахне като цензурират написаното, а това не е така. Трябва да се променят сърцата на хората чрез благовестието. А когато се мразят религиозни хора, единственото е покаянието. За това ви и казах, че ако не се покаете , няма как да разберете учението на писнията и да го пазите. А учението е прошка и любов, братолюбие и милост, състрадание и вярност, лоялност към истината, но във вяра и любов в името на Исус Помазания Божият син. Дори тук да спрем е достатъчно, за да се види, колко много са се отклонили религиозните хора, защото не са слушали истината, а и до днес правят каквото си искат, именно както постъпва всеки плътски човек, с което доказват, че са плътски, и че нямат Духа. Защото да говориш на езици е добро, но само ако се покоряваш на Духа. Ако пък не си покорен твоето говорене на езици ще те осъди в деня на съда, че си имал дара на Святия Дух, но си живял разпуснат и своеволен живот на непокорство и оскърбяване на Святия Дух. Затова ще ти кажа още веднъж да се покаеш точно сега, ако до сега не си го направил.

 

share

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *